Przejdź do treści strony
Czcionka
Kontrast

Polityka Prywatności:

 1. Administratorem danych osobowych (dalej Administrator) jest Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, który reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Lesznie z siedzibą przy ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, dane kontaktowe: numer telefonu 65 529 50 67, fax 65 529 94 33, adres email: pole@praca.gov.pl
 2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się korzystając z adresu email: iodo@leszno.praca.gov.pl lub kierując korespondencję na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe wynikające z deklaracji udziału w projekcie pilotażowym przetwarzane w Punkcie rozwoju kariery, w ramach realizacji projektu pilotażowego „Innowacyjność – rozwój – kompetencje / Punkt doradztwa dla młodzieży”- realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na realizację projektu pn: „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”, będą na podstawie:
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023, poz. 735 z późn.zm.), co wypełnia przesłanki opisane w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014, poz. 667 z poźn.zm.), co wypełnia przesłanki opisane w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2022, poz. 1360 z późn.zm) w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, co wypełnia przesłanki opisane w art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023, poz. 775 z późn.zm.) w celu i w zakresie niezbędnym do wypełnienia określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na administratorze, co wypełnia przesłanki opisane w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wyrażonej dobrowolnie przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym (np. zgoda na udostępnienie wizerunku) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym Minister Rodziny i Polityki Społecznej a także przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych – kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w rzeczowym wykazie akt dostępnym w siedzibie PUP w Lesznie.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
 • prawo nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo do wycofania zgody – w każdej chwili może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Z uprawnień wymiennych w puntach 6 i 7 można skorzystać kierując korespondencję na adres administratora lub adres email IOD podany w punkcie 2.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  Dane osobowe przetwarzane w ramach mediów społecznościowych z uwzględnieniem regulaminów, zasad określonych przez portale.
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem: ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolnym. Odmowa podania danych wymaganych ustawą lub w związku z zamiarem zawarcia umowy jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 Rozporządzenia.

 

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej „Kariera Leszno – Punkt Rozwoju Kariery w Lesznie”.

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-14
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-14.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie zostało poddane przeglądowi: 2023-09-14.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Kierych, jkierych@leszno.praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 529 94 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno. Do budynku prowadzą dwa wejścia A oraz B. Wejście B znajduje się na południowej ścianie budynku (od strony firmy „Grene”).

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind oraz dostosowań.

Do obu wejść Urzędu prowadzą schody przy których znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku A po lewej stronie znajduje się informacja oraz poczekalnia systemu kolejkowego dla interesantów z CAZ, do drugiej poczekalni można dostać się wejściem B znajduje się ona na parterze na prawo od wejścia, wykorzystywana jest dla obsługi rejestracji i wydawania zaświadczeń. W obydwu poczekalniach zamontowane są monitory informacyjne. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się po lewej stronie na końcu korytarza A. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, nie ma również windy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób niepełnosprawnych wyznaczone jest specjalnie oznaczone miejsce parkingowe, znajdujące się przed wejściem do Urzędu

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Projekt pilotażowy pn. „Innowacyjność – rozwój – kompetencje/ Punkt doradztwa dla młodzieży” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na realizację projektów pilotażowych pn. „Czas na młodych – punkty doradztwa dla młodzieży.”

Wartość dofinansowania 1 171 182 zł
Całkowita wartość 1 171 182 zł

Regulamin dotyczący realizacji projektu pilotażowego znajduje się TUTAJ

Zobacz dokument informacyjny Ikona Strzałki Hiperłącza