Przejdź do treści strony
Czcionka
Kontrast

Polityka Prywatności:

 1. Administratorem danych osobowych (dalej Administrator) jest Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, który reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Lesznie z siedzibą przy ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, dane kontaktowe: numer telefonu 65 529 50 67, fax 65 529 94 33, adres email: pole@praca.gov.pl
 2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się korzystając z adresu email: iodo@leszno.praca.gov.pl lub kierując korespondencję na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe wynikające z deklaracji udziału w projekcie pilotażowym przetwarzane w Punkcie rozwoju kariery, w ramach realizacji projektu pilotażowego „Innowacyjność – rozwój – kompetencje / Punkt doradztwa dla młodzieży”- realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na realizację projektu pn: „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”, będą na podstawie:
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023, poz. 735 z późn.zm.), co wypełnia przesłanki opisane w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014, poz. 667 z poźn.zm.), co wypełnia przesłanki opisane w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2022, poz. 1360 z późn.zm) w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, co wypełnia przesłanki opisane w art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023, poz. 775 z późn.zm.) w celu i w zakresie niezbędnym do wypełnienia określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na administratorze, co wypełnia przesłanki opisane w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wyrażonej dobrowolnie przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym (np. zgoda na udostępnienie wizerunku) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym Minister Rodziny i Polityki Społecznej a także przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych – kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w rzeczowym wykazie akt dostępnym w siedzibie PUP w Lesznie.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
 • prawo nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo do wycofania zgody – w każdej chwili może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Z uprawnień wymiennych w puntach 6 i 7 można skorzystać kierując korespondencję na adres administratora lub adres email IOD podany w punkcie 2.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  Dane osobowe przetwarzane w ramach mediów społecznościowych z uwzględnieniem regulaminów, zasad określonych przez portale.
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem: ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolnym. Odmowa podania danych wymaganych ustawą lub w związku z zamiarem zawarcia umowy jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 Rozporządzenia.

Projekt pilotażowy pn. „Innowacyjność – rozwój – kompetencje/ Punkt doradztwa dla młodzieży” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na realizację projektów pilotażowych pn. „Czas na młodych – punkty doradztwa dla młodzieży.”

Wartość dofinansowania 1 171 182 zł
Całkowita wartość 1 171 182 zł

Regulamin dotyczący realizacji projektu pilotażowego znajduje się TUTAJ

Zobacz dokument informacyjny Ikona Strzałki Hiperłącza