Przejdź do treści strony
Czcionka
Kontrast

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej „Kariera Leszno – Punkt Rozwoju Kariery w Lesznie”

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie zostało poddane przeglądowi: 2024-03-28.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Kierychjkierych@leszno.praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 529 94 33 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno. Do budynku prowadzą dwa wejścia A oraz B. Wejście B znajduje się na południowej ścianie budynku (od strony firmy „Grene”).

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind oraz dostosowań.

Do obu wejść Urzędu prowadzą schody przy których znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku A po lewej stronie znajduje się informacja oraz poczekalnia systemu kolejkowego dla interesantów z CAZ, do drugiej poczekalni można dostać się wejściem B znajduje się ona na parterze na prawo od wejścia, wykorzystywana jest dla obsługi rejestracji i wydawania zaświadczeń. W obydwu poczekalniach zamontowane są monitory informacyjne. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się po lewej stronie na końcu korytarza A. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, nie ma również windy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób niepełnosprawnych wyznaczone jest specjalnie oznaczone miejsce parkingowe, znajdujące się przed wejściem do Urzędu

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Projekt pilotażowy pn. „Innowacyjność – rozwój – kompetencje/ Punkt doradztwa dla młodzieży” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na realizację projektów pilotażowych pn. „Czas na młodych – punkty doradztwa dla młodzieży.”

Wartość dofinansowania 1 171 182 zł
Całkowita wartość 1 171 182 zł

Regulamin dotyczący realizacji projektu pilotażowego znajduje się TUTAJ

Zobacz dokument informacyjny Ikona Strzałki Hiperłącza